lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kursplaner IIIEE:s kurser 2023/24

IMEM01 html pdf Examensarbete
IMEM02 html pdf Examensarbete
IMEN01 html pdf Miljövetenskap och antropocen
IMEN02 html pdf Föreställningar om hållbarhet
IMEN03 html pdf Grunderna för ekonomi och ekonomisk värdering av miljöförändring
IMEN04 html pdf Grunderna för tekniska system
IMEN05 html pdf Introduktion till företagsledning och företagsansvar
IMEN06 html pdf Introduktion till politik och juridik
IMEN43 html pdf Analysmetoder för systembaserad värdering av produkter och tjänster. Livscykelanalys (Lifecycle Assessment, LCA)
IMEN44 html pdf Miljöstyrning i näringslivet
IMEN45 html pdf Hållbarhet och skapande av företagsvärde
IMEN46 html pdf Näringslivsrådgivning - miljöstrategiskt arbete i praktiken
IMEN47 html pdf Miljörätt och miljöpolitik i praktiken
IMEN48 html pdf Analys av miljöpolitiska styrmedel
IMEN58 html pdf Introduktion till miljöledning
IMEN60 html pdf Tillämpad forskning om politiska åtgärder för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi
IMEN61 html pdf Tillämpad forskning om kommunal styrning och experiment för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi
IMEN62 html pdf Tillämpad forskning om styrning och praxis inom företag för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi
IMEN63 html pdf Tillämpad forskning om konsumtionsstyrning för en övergång till en fossilfri och resurssnål ekonomi
IMEN68 html pdf Exempel på hållbarhetslösningar - projektkurs
IMEN69 html pdf Utformning och metoder för tillämpad tvärvetenskaplig forskning
IMEN71 html pdf Praktik - miljöstrategiskt arbete i praktiken
IMEN80 html pdf Miljöstyrning i näringslivet
IMEN81 html pdf Styrmedel och policies för hållbara företag och varor
SASI06 html pdf Grön ekonomi - att uppnå de globala målen
SASI07 html pdf Cirkulär Ekonomi: Hållbar materialhantering