Kursplan för

Programmeringsteknik - fördjupningskurs
Programming - Second Course

EDAA01, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2022-02-17

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C1, D1, E2, Pi2
Alternativobligatorisk för: I3, L3, M3
Valfri för: BME4-sbh, F2, MD4, N2, W4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

För att kunna konstruera programkomponenter som är förändringsbara, återanvändbara och resurssnåla krävs goda kunskaper om såväl avancerade språkkonstruktioner och programmeringstekniker som om dataabstraktion, datastrukturer och algoritmer. Kursens syfte är att ge studenterna utökade kunskaper om objektorienterade programmeringstekniker och om ett urval av algoritmer och datastrukturer lämpade för lösning av vanligt förekommande problem. Kursen skall också ge de färdigheter som krävs för att förstå och utnyttja moderna bibliotek för objektorienterad programmering som implementerar klassiska datastrukturer och algoritmer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Objektorienterade begrepp och språkkonstruktioner såsom interface, inre klasser, undantag, parametriserade typer, lambdauttryck och strömmar. Viktiga generella gränssnitt såsom Iterator, Comparable och Comparator. Orientering om ramverk för grafiska användargränssnitt. Rekursiv teknik för konstruktion och implementation av algoritmer. Vanliga abstrakta datatyper som mängder, köer, stackar, listor och nyckel-värde-tabeller samt Javas standardbibliotek för dessa. Datastrukturer som kan utnyttjas för att implementera fundamentala abstrakta datatyper såsom fält, länkade listor, träd och hashtabeller. Något om enkla algoritmer för effektiv sortering och Javas standardbibliotek för dessa. Orientering om tekniker för att analysera algoritmers och datastrukturers resurskrav med avseende på beräkningstid.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För slutbetyg krävs godkända obligatoriska laborationer, godkända inlämningsuppgifter samt godkänd skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända obligatoriska moment. Delmomentet omfattar: Laborationer och inlämningsuppgifter.
Kod: 0208. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA020, EDA025, EDA026, EDA027, EDA035, EDA510, EDA690, EDAA30, TFRD49

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.adj Anna Axelsson, Anna.Axelsson@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edaa01