ALGORITMER OCH DATASTRUKTUREREDA026
Algorithms and Data Structures

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: E2, F2 Kursansvarig: studierektor Förkunskapskrav: godkänt betyg i EDA011 Programmeringsteknik. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska övningarna och inlämningsuppgifterna har fullgjorts. Övrigt: Obligatoriska moment: Övningar 12 tim, två inlämningsuppgifter.

Mål:
Att ge fördjupad kunskap om metoder och hjälpmedel för analys och utforming av lösningar av problem som kan behandlas på dator.

Innehåll:
Rekursion. Programkomplexitet. Analys av algoritmer. Grundläggande datastrukturer: listor, träd, grafer, mängder. Metoder för sökning och sortering.

Litteratur:
Weiss M.A.: Data Structures & Problem Solving Using Java. Addison-Wesley, 1998.