Kursplan för

Programmering, grundkurs
Introduction to Programming

EDAA45, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2022-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C1, D1
Alternativobligatorisk för: W3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenterna ska lära sig att skriva små och medelstora datorprogram och få grundläggande insikter i imperativ programmering, objektorientering och funktionsprogrammering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Grundläggande programkonstruktioner, konstruktion av enkla algoritmer. Användning av vanliga datatyper för samlingar: sekvenser, mängder, nyckel-värde-tabeller.  Grundläggande objektorientering: objekt, klass, inkapsling, arv, polymorfism, oföränderliga objekt, tillståndsförändring. Grundläggande funktionsprogrammering: funktioner som värden, anonyma funktioner, mönstermatchning, använda högre ordningens funktioner. Som programspråk används huvudsakligen Scala.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda obligatoriska laborationer, samt godkänd muntlig redovisning av projekt och teorifrågor. För högre betyg krävs dessutom en skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0121. Benämning: Projekt och teori.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: För godkänt betyg (3) krävs fullgjorda obligatoriska laborationer, samt godkänd muntlig redovisning av projekt och teorifrågor. För högre betyg krävs dessutom en skriftlig tentamen. För att få skriva tentamen (för betyg 4 eller 5) så måste alla kriterier för godkänt vara uppfyllda.
Kod: 0221. Benämning: Datorlaborationer .
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt krävs fullgjorda datorlaborationer. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Delmomentet omfattar: Datorlaborationer.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Studenter för vilka kursen är obligatorisk har platsgaranti. Övriga har begränsat antal platser (10). Urval till dessa platser görs på basis av flest antal tagna poäng inom programmet.
Kursen överlappar följande kurser: EDA010, EDA011, EDA015, EDA017, EDA390, EDA500, EDA501, EDA616, EDA618, EDAA10, EDAA20, EDA016, EDAA50, EDAA55, EDAA65

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prof. Björn Regnell, bjorn.regnell@cs.lth.se
Studierektor: Studierektor, studierektor@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edaa45