Kursplan för

Programmering och databaser
Programming and Databases

EDAA20, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2022-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: L2
Valfri för: B4, K4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenterna skall lära sig att skriva små och medelstora datorprogram och få grundläggande insikter i objektorienterad programmering och programspråket Java. Studenterna skall också få grundläggande och praktiska kunskaper om lagring av data i relationsdatabaser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Om program som modeller av verkliga system. Objekt och operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner, grundläggande algoritmer. Datastrukturer: vektorer, klassen ArrayList. Arv, polymorfism. Strängklasser. Introduktion till databassystem. Grunderna i relationsmodellen, frågespråket SQL. ER- och UML-diagram.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen i programmering. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av denna tentamen. Obligatoriska moment: laborationer i programmering och laborationer i databaser. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Programmering, obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda laborationer i programmering. Delmomentet omfattar: Laborationer i programmering.
Kod: 0210. Benämning: Programmering, tentamen.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av denna tentamen.
Kod: 0310. Benämning: Databaser, obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs att studenten fullgjort laborationerna i databasteknik. Delmomentet omfattar: Laborationer i databashantering.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDAA65, EDAA45, EDAA50, EDAA55, EDA011, EDA016, EDA017, EDA501, EDA616, EDAA10, EDAA70

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Niklas Fors, niklas.fors@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edaa20