Kursplan för läsåret 2002/2003
PROGRAMMERING, FKEDA510
Computer Programming, Second Course

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: K3, L5, M3. Kursansvarig: Roy Andersson, Roy.Andersson@cs.lth.se. Förkunskapskrav: EDA500 Programmering. Prestationsbedömning: Betyget bestäms av tentamen. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten har fullgjorts. Obligatoriska moment: Övningar 14 tim, två inlämningsuppgifter. Webbsida: http://www.cs.lth.se. Övrigt: Kursen ges för sista gången. Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 25 anmälda deltagare.

Mål
Att ge kunskap om objektorienterad programmering. Därtill att ge stärkta färdigheter i användning av programspråket Java.

Innehåll
Om program som modeller av verkligheten. Objektorienterad programutveckling. Grundläggande programkonstruktioner i Java. Objekt och operationer, klasser och metoder, ärvning, länkade listor och applets.

Litteratur
Holm P.: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur, 1999.