Kursplan för läsåret 2007/2008
ALGORITMER OCH DATASTRUKTUREREDA027
Algorithms and Data Structures

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA020, EDA025, EDA026, EDA035, EDA510, EDA690, EDAA01, EDA020, EDA025, EDA026, EDA035, EDA510, EDA690, EDAA01 och EDAF05. Obligatorisk för: L3XTG, Pi2. Valfri för: E2, F2, F2sfm, L4gi, N3. Kursansvarig: Eva Magnusson, eva.magnusson@cs.lth.se och Anna Axelsson, anna.axelsson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA011/EDA016/EDA017/EDA501. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Slutbetyg i kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen. Obligatoriska moment: Övningar, datorlaborationer och inlämningsuppgifter. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA027.

Syfte
Kursens syfte är att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att i ett objektorienterat språk kunna konsturera programkomponenter som är återanvändbara, lätta att underhålla och resurssnåla. Goda kunskaper om dataabstraktioner, datastrukturer och algoritmer spelar härvid viktig roll liksom färdighet i tekniker för att analysera algoritmer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Programkomplexitet. Analys av algoritmer. Rekursion, rekursiva strukturer. Algoritmkonstruktion med söndra- och härskateknik. Grundläggande datastrukturer: listor, köer stackar, mängder, träd, prioritetsköer och grafer. Effektiva algoritmer för sökning och sortering. Javas standardbibliotek för datastrukturer.

Litteratur
Weiss, M A: Data Structures & Problem Solving using Java, Third Edition. Addison Wesley 2006. ISBN: 0-321-31255-4

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Övningar, laborationer och inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Övningar, datorlaborationer och inlämningsuppgifter betygssätts inte. För godkänt på delkursen krävs att alla moment godkänts. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet och på kursens hemsida. Delmomentet omfattar: Övningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Kod: 0204. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Resultat på den skriftliga tentamen bestämmer slutbetyg på kursen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.