ALGORITMER OCH DATASTRUKTUREREDA025
Algorithms and Data Structures

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: D2 Kursansvarig: studierektor Förkunskapskrav: godkänt betyg i EDA015 Programmering för D. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska övningarna och inlämningsuppgifterna har fullgjorts. Övrigt: Obligatoriska moment: Övningar 12 tim, två inlämningsuppgifter. Vid övningarna löses uppgifter i anslutning till föreläsningarna. Vid seminarieövningar 12 tim behandlas mera avancerade problem.

OBS! Denna kurs ersätts för inskrivna år 2000 och senare av EDA027 Algoritmer och datastrukturer, 5,0 poäng (ges för D1).

Mål:
Att ge fördjupad kunskap om metoder och hjälpmedel för analys och utformning av lösningar av problem som kan behandlas på dator.

Innehåll:
Programkomplexitet. Analys av algoritmer. Grundläggande datastrukturer: listor, träd, grafer, mängder. Metoder för sökning och sortering.

Litteratur:
Weiss M.A.: Data Structures & Problem Solving Using Java. Addison-Wesley, 1998.