Kursplan för

Programmeringsteknik
Programming, First Course

EDAA55, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2022-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: E1, F1, I1, Pi1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenterna ska lära sig att skriva små och medelstora datorprogram och få grundläggande insikter i objektorienterad programmering och programspråket Java.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Om program som modeller av verkliga system. Objekt och operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner, grundläggande algoritmer. Datastrukturer: vektorer, klassen ArrayList. Arv, polymorfism. Strängklasser. Objektorienterad systemutveckling. Introduktion till beräkningsprogrammering.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För slutbetyg krävs godkända datorlaborationer i beräkningsprogrammering, godkända obligatoriska moment och godkänd tentamen. För att få delta i tentamen krävs godkända obligatoriska moment. Slutbetyg på kursen baseras på betyget på tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0122. Benämning: Beräkningsprogrammering.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända datorlaborationer i beräkningsprogrammering. Delmomentet omfattar: Datorlaborationer i beräkningsprogrammering.
Kod: 0222. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.
Kod: 0322. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända programmeringsuppgifter. Delmomentet omfattar: Programmeringsuppgifter

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDAA45, EDAA50, EDAA65, EDA010, EDA011, EDA015, EDA016, EDA390, EDA500, EDA501, EDA616, EDA618, EDAA10, EDAA20, EDA017

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Sandra Nilsson, sandra.nilsson@cs.lth.se
Kursansvarig: Patrik Persson, patrik.persson@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edaa55
Övrig information: Kursen får inte läsas av den som påbörjat EDAA50. Kursen får inte ingå i examen samtidigt med EDAA50. För momentet Beräkningsprogrammering används antingen Matlab eller numpy (Python), beroende på utbildningsprogram.