Kursplan för

Elektroteknik, introduktionskurs
Introduction to Electrical Engineering

EEIA01, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IEA1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att introducera studenten i strukturerad utveckling samt introducera studenten i grundläggande begrepp inom elektroteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända delmoment

Delmoment
Kod: 0116. Benämning: Studiestrategier.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Deltagande i obligatoriska moment
Kod: 0216. Benämning: Inledning till elektrotekniken.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Prov Delmomentet omfattar: Inledning till elektrotekniken
Kod: 0316. Benämning: Ingenjörsmässigt skrivande.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Deltagande i obligatoriska moment och godkänd inlämningsuppgift
Kod: 0416. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDT630, EDT631, EDT632, EDTA01, EEI610, EEI611, MMH637, ETS650, ETS651, ETS652, ETS653, MMH635, MMH636

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christian Nyberg, christian.nyberg@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eeia01
Övrig information: Viss schemalagd undervisning är obligatorisk.