Kursplan för kalenderåret 2005
DATATEKNIK, ÖVERSIKTSKURSEDT631
Computer Engineering Overview

Antal poäng: 8. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA1. Kursansvarig: Stefan Nyman, stefan.nyman@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Redovisade övningar, projekt och laborationer. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.hbg.lth.se/~stefann/Overview.

Mål

Innehåll
Kursdelen datateknik ger en överblick i hur en dator fungerar och är uppbyggd. Datorns olika byggstenar introduceras, såväl hårdvara som programvara. Områden som berörs är:

Delen Programmering:

Kursen ger en inblick i grundläggande programmering och programspråk.

Områden som berörs är:

Kursdelen innehållande teknisk engelska består av följande delmoment:

Kursdelen innehållande presentationsteknik och etik innehåller följande:

Litteratur
Del datateknik: Material som delas ut under kursens gång.
Del presentationsteknik och etik:
Palm, L & Windahl, S: Kommunikation – Teorin i praktiken. Konsultföretaget 1989. ISBN 91-7005-012-0.
Kursmaterial som tillhandahålls av undervisande lärare.
Del teknisk engelska:
Textmaterial, inom tekniskt och populärvetenskapligt område, särskilt urval göres varje gång kursen ges.
Av institutionen tillhandahållet material.
Hjälpmedel:
Modern engelsk-svensk ordbok samt
Modern svensk-engelsk ordbok (Prisma) eller motsvarande.
Engelsk-svensk teknisk ordbok (Läromedelsförlaget) eller motsvarande.
Longman Lexicon of Contemporary English (Longman).
Longman ScienceWord-Book (Longman), ed Godman.
D MacQueen: Using Numbers in English (Studentlitteratur).

Poängsatta delmoment

Kod: 0103. Benämning: Del 1.
Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Redovisade övningar, projekt och laborationer. Delmomentet omfattar: Kursdelarna datateknik och programmering.

Kod: 0203. Benämning: Del 2.
Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Redovisade övningar, projekt och laborationer. Delmomentet omfattar: Kursdelarna teknisk engelska och presentationsteknik/etik.