Kursplan för

Datateknik, översiktskurs
Computer Engineering Overview

EDT632, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att introducera studenten i strukturerad utveckling inom datateknikområdet samt introducera studenten i grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända delmoment.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Studiestrategier.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Deltagande i obligatoriska moment
Kod: 0215. Benämning: Webbprogrammering.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laboration
Kod: 0315. Benämning: Ingenjörsmässigt skrivande.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Deltagande i obligatoriska moment och godkänd inlämningsuppgift
Kod: 0415. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Deltagande i obligatoriska moment och godkänt projekt

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDT630, EDT631, EDTA01, EEIA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christian Nyberg, christian.nyberg@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/edt632
Övrig information: Viss schemalagd undervisning är obligatorisk.