Kursplan för kalenderåret 2004
ELEKTROTEKNIK, ÖVERSIKTSKURSEEI611
Electrical Engineering Overview

Antal poäng: 8. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IE1. Kursansvarig: Anders Askman, Anders.Askman@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Redovisade övningar, projekt och laborationer. Poängsatta delmoment: 2.

Mål

Innehåll
Kursdelen elektroteknik innehåller:

Kursdelen Programmering ger en inblick i grundläggande programmering och programspråk. Områden som berörs är:

Kursdelen innehållande teknisk engelska består av följande delmoment:

Kursdelen innehållande presentationsteknik och etik innehåller följande:

Litteratur
Elektroteknik: Utdelat material.
Presentationsteknik och etik:
Palm, Lars & Windahl, Sven: Kommunikation – Teorin i praktiken, Konsultföretaget 1989, ISBN 91-7005-012-0.
Kursmaterial som tillhandahålls av undervisande lärare.
Teknisk engelska:
Textmaterial, inom tekniskt och populärvetenskapligt område, särskilt urval göres varje gång kursen ges.
Av institutionen tillhandahållet material.
Hjälpmedel:
Modern engelsk-svensk ordbok samt Modern svensk-engelsk ordbok (Prisma) eller motsvarande.
Engelsk-svensk teknisk ordbok (Läromedelsförlaget) eller motsvarande.
Longman Lexicon of Contemporary English (Longman).
Longman ScienceWord-Book (Longman), ed Godman.
D MacQueen: Using Numbers in English (Studentlitteratur).

Poängsatta delmoment

Kod: 0103. Benämning: Del 1.
Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Redovisade övningar, projekt och laborationer. Delmomentet omfattar: Kursdelarna elektroteknik och programmering.

Kod: 0203. Benämning: Del 2.
Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Redovisade övningar, projekt och laborationer. Delmomentet omfattar: Kursdelarna teknisk engelska och presentationsteknik/etik.