Kursplan för

Elektroteknik, introduktionskurs
Introduction to Electrical Engineering

EEIA01, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IEA1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en grundläggande orientering och introduktion i de olika kurser, som ingår i elektroteknikprogrammet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända laborationsuppgifter, godkända inlämningsuppgifter, godkänd redovisning i presentationsteknik samt minst 80 % närvaro på schemalagda aktiviteter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDT630, EDT631, EDT632, EDTA01, EEI610, EEI611, MMH637, ETS650, ETS651, ETS652, ETS653, MMH635, MMH636

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Bernt-Arne Jönsson, bernt-arne.jonsson@hbg.lth.se
Hemsida: http://www.hbg.lth.se
Övrig information: All schemalagd undervisning är obligatorisk.