Kursplan för

Datateknik, översiktskurs
Computer Engineering Overview

EDT632, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en grundläggande orientering och introduktion i de olika kurser, som ingår i datateknikprogrammet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända laborationsuppgifter, godkänd redovisning i presentationsteknik samt minst 80 % närvaro på schemalagda aktiviteter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDT630, EDT631, EDTA01, EEIA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Bernt-Arne Jönsson, bernt-arne.jonsson@hbg.lth.se
Hemsida: http://www.student.ch.lu.se/lth/stefann/Overview
Övrig information: All schemalagd undervisning är obligatorisk.