Kursplan för

Programmeringsteknik - fördjupningskurs
Programming - Second Course

TFRD49, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2023
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-02-13

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna utökade kunskaper om objektorienterade programmeringstekniker och om ett urval av algoritmer och datastrukturer lämpade för lösning av vanligt förekommande problem. Kursen skall också ge de färdigheter som krävs för att förstå och utnyttja moderna bibliotek för objektorienterad programmering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Objektorienterade begrepp och språkkonstruktioner såsom arv, interface, nästlade klasser, felhantering (exceptions), parametriserade typer (generik), lambdauttryck och strömmar. Viktiga generella interface som Iterable, Comparable och Comparator. Vanliga abstrakta datatyper som listor, stackar, FIFO-köer, prioritetsköer, mängder och nyckel-värde-tabeller samt Javas standardbibliotek för dessa. Datastrukturer som länkade listor, binära träd, heapar och hashtabeller, och hur de kan användas för att implementera fundamentala abstrakta datatyper. Rekursion samt tekniker som dynamisk programmering och backtracking. Orientering om ramverk för grafiska användargränssnitt samt händelsestyrd programmering. Något om verktyg för testning. Orientering om tekniker för att analysera algoritmers och datastrukturers tidseffektivitet.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För slutbetyg krävs godkända obligatoriska laborationer, godkänt projekt samt godkänd skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända obligatoriska moment. Delmomentet omfattar: Laborationer och projekt.
Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: EDAA30, EDA690, EDA510, EDA035, EDA027, EDA026, EDA025, EDA020, EDAA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anna Axelsson, anna.axelsson@cs.lth.se