Kursplan för kalenderåret 2005
PROGRAMMERING I JAVAEDA618
Programming in Java

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IMM1. Kursansvarig: Bengt Larsson, bengt.larsson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten fullgjorts. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål

Innehåll

Litteratur
Holm, P: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur 1999. ISBN: 91-44-01145-8.