PROGRAMMERINGEDA500
Computer Programming

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: K2 Kursansvarig: Studierektor Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Hjälpmedel: läroboken. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten har fullgjorts. Övrigt: Obligatoriska moment: Övningar 30 tim, två individuella inlämningsuppgifter.

OBS! För L, M, V ersätts denna kurs fr o m 2000/2001 med EDA501 Programmering.

Mål:
Att ge träning i problemlösning. Att ge färdigheter i grundläggande algoritmkonstruktion och strukturerad programmeringsteknik. Därtill ge kunskaper om grundläggande program- och datastrukturer samt färdigheter i användning av programspråket Pascal.

Innehåll:
Programkonstruktioner i Pascal. Grundläggande algoritmer och algoritmkonstruktion. Datastrukturer: vektorer/matriser, poster, filer. Strukturerad programmeringsteknik.

Litteratur:
Ekman T.: Problemlösning och algoritmer med Pascal. Studentlitteratur, 1997.