PROGRAMMERING FÖR DEDA 015

Programming, First Course

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: D1. Kursansvarig: studierektor. Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras att de obligatoriska kursmomenten fullgjorts på ett tillfredsställande sätt. Endast betygen godkänd och underkänd förekommer.

Innehåll

Syfte: Att ge kunskap om metoder för analys av problem inom olika områden, speciellt för lösning med hjälp av dator. Att ge en introduktion till objektorienterad programmering och viktiga begrepp såsom objekt, klasser och ärvning. Därtill att ge kunskaper om grundläggande program- och datastrukturer samt färdigheter i användning av programspråket Java.

Om program som modeller av verkligheten. Objekt och operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner. Algoritmkonstruktion. Datastrukturer: vektorer och länkade listor. Ärvning. Objektorienterad systemutveckling. Strängklasser. Grafiska användargränssnitt.

Litteratur

Holm, P.: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur 1998.