Kursplan för

Kemometri - försöksplanering och multivariat analys
Chemometrics - Design of Experiments and Multivariate Analysis

KLGN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2021-04-14

Allmänna uppgifter

Valfri för: B5-l, B5-mb, K5-m, K5-l, MBIO2, N4, MLAK2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Bygga vidare på kunskaperna i försöksplanering för att kunna planera och genomföra mer komplicerade försök samt analysera datamaterial i flera dimensioner, resonera kring metodval och erhållna resultat.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Fullständiga och reducerade faktorförsök. Responsyteanalys. Klusteranalys, diskriminantanalys, principalkomponentanalys (PCA) och PLS.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftliga rapporter samt obligatorisk närvaro och aktivt deltagande på seminarierna.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande färdigheter i MATLAB, vilket inkluderar färdigheter i att använda MATLAB för lineär algebra och grundläggande statistik. Observera att detta är en viktig förkunskap. Det kommer att vara svårt att slutföra kursen om detta förkunskapskrav inte är uppfyllt.
Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: FMS210

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Stephen Burleigh, stephen.burleigh@food.lth.se
Hemsida: http://www.food.lth.se/utbildning/