Kursplan för

Kemometri
Chemometrics

FMS210, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: B3
Valfri för: B4-l, B4-mb, B4-lm, K4-p, K4-l, N4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Bygga vidare på kunskaperna i försöksplanering för att kunna planera och genomföra mer komplicerade försök samt analysera datamaterial i flera dimensioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Fullständiga och reducerade faktorförsök. Responsyteanalys. Klusteranalys, diskriminantanalys, principalkomponentanalys (PCA) och PLS.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftliga rapporter samt obligatorisk närvaro och aktivt deltagande på seminarierna.

Delmoment
Kod: 0104. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0204. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: En grundkurs i matematisk statistik, grundläggande färdigheter i Matlab.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Malin Sjöö, malin.sjoo@food.lth.se