Kursplan för

Matematisk statistik
Mathematical Statistics

FMS086, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2016-03-28

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B3, BME3, K3, N3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ska ge studenten grunderna i matematisk modellering av slumpmässig variation och förståelse för principerna bakom statistiska analyser. Den ska också ge studenterna en verktygslåda med de vanligaste modellerna och metoderna samt förmågan att använda dessa i olika praktiska situationer. Tyngdpunkten ligger på modeller och metoder för analys av experimentella data och hantering av mätvariation.

Kursen fyller två syften. Dels är den en allmänbildningskurs i matematisk statistik, dels ska den ge en grund för vidare studier.

Allmänbildningen behövs för den som i sitt yrkesliv inte nödvändigtvis kommer att syssla med statistiska analyser dagligen men som kan förväntas behöva genomföra enklare statistiska tester ibland och presentera resultatet för sina kollegor. Man förväntas då också kunna läsa och värdera andras analyser.

Kursen ska också ge en grund för vidare studier, främst inom försöksplanering och metoder för multidimensionella data (Kemometri).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna granska en statistisk modell och dess förmåga att beskriva verkligheten.

Kursinnehåll

Grunder i sannolikhetsteori och statistik, konfidensintervall, statistiska metoder såsom försöksplanering och regressionsanalys. Tillämpningar: mätvärdesanalys, olika typer av fel och deras fortplantning; jämförelser mellan medelvärden och spridningar; begrepp och metoder vid kvalitetskontroll, skattning av felkvot; sambandsanalys, kalibrering; planering av flerfaktorförsök, optimering av försöksparametrar, responsytetekniker. Speciellt kommer tillämpningar inom kemi- och bioteknik att beaktas.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatorisk närvaro på laborationerna, godkänd projektrapport och godkänt färdighetsprov.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 5,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen
Kod: 0215. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig projektrapport.
Kod: 0315. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Datorlaborationer
Kod: 0415. Benämning: Färdighetsprov.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Datorbaserat test

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Endimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMS012, FMSF01, KKK065, MAS217, MASB02, FMS032, FMS033, FMS035, FMS085, FMS140, FMS601, FMSF20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Studierektor Anna Lindgren, studierektor@matstat.lu.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms086/
Övrig information: Laborationerna består av datorövningar. Kursen ges också för kemister vid naturvetenskaplig fakultet med koden MASB02.