Kursplan för

Matematik, linjär algebra
Mathematics, Linear Algebra

FMA656, 4,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2016-03-29

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en grundläggande introduktion till den linjära algebran. Särskild fokus läggs på den roll denna spelar i tillämpningar inom teknikämnen av olika slag, med avsikt att ge den blivande ingenjören en god grund för vidare studier.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Linjära ekvationssystem. Vektorer, baser och koordinatsystem. Ekvationer för linjer och plan i rymden. Skalärprodukt med tillämpningar. Vektorprodukt med tillämpningar. Matriser. Linjära avbildningar. Determinanter.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMA425, FMA420, FMA421, FMAA20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Studierektor Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Kursansvarig: Anders Magnusson, anders.magnusson@hbg.lth.se
Hemsida: http://www.lth.se/matematik_lth_helsingborg