Kursplan för

Arkitekturens teori och historia V
The Theory and History of Architecture V

ATHF01, 7 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2018-12-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att öka deltagarnas förmåga till kritisk reflexion om arkitekturfrågor, för att även möjliggöra ett analytiskt förhållningssätt till arkitektprofessionen, samt att öka medvetenheten om byggnadsarvets betydelse för arkitektprofessionen. Detta sker främst genom att deltagarna tränas i att läsa, skriva och tala om arkitektur på ett teoretiskt medvetet och konstruktivt sätt. Genom praktiska övningar och exempel hämtade från arkitekturhistorien ges en introduktion till frågor om sambandet mellan form och tektonik; estetik och hanteringen av förebilder; samt bevarande och förnyelse; med fokus på förhållandet mellan värdering och förändring. Samtidigt ska kursen förmedla en del av den samtida arkitekturens och arkitektprofessionens arbetsfält och utmaningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller en fördjupad orientering om hur begrepp som estetik/form/uttryck, teknik/tektonik/teknologi, användning/funktion/nytta/bruk, förändring/förnyelse/förvaltning/bevarande med flera använts genom historien, samt hur olika teorier behandlat sambandet mellan dem. Med historiska och samtida nyckelexempel, bland annat från Rom, som utgångspunkt diskuteras frågor om arkitektens kreativa designprocesser och arkitekturens tillkomstprocesser, förhållandet mellan befintliga och nya kvaliteter m.m. Fokus ligger på förhållandet mellan värdering och förändring. Inom kursen introduceras också samtidsarkitektur i en rad föreläsningar och övningar. I kursen ingår föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och skrivuppgifter, samt en obligatorisk studieresa till Italien (Rom).

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För betyget godkänt krävs godkända övningar, seminarier och skrivuppgifter, ett aktivt deltagande på övningar och seminarier, studieresa samt 80% närvaro på föreläsningar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mats Hultman, mats.hultman@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Nina Falk Aronsen, nina.aronsen@arkitektur.lth.se