Kursplan för

Arkitekturens teori och historia III
The Theory and History of Architecture III

ATHA15, 7 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2018-12-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en översikt över de monumentala (kanoniska) arkitekturverkens och teoriernas historia från antiken till nutiden med tyngdpunkt i den svenska och västerländska arkitekturhistorien, samt inslag från resten av världen. Fokus ligger på sambandet mellan form, teknik, användning och kulturella föreställningar.
Syftet är att ge studenterna en historisk medvetenhet och en referensram inom arkitekturhistorien, användbar såväl vid deras gestaltande verksamhet som vid restaurering, transformering och förädling och i diskussioner och kulturella kontakter med omvärlden. Kursen ska fördjupa studenternas förmåga till kritisk reflexion om arkitekturfrågor.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen presenterar den traditionella arkitekturhistoriens objekt sedda i förhållande till samhälleliga, teknologiska och kulturella förutsättningar. Dessutom presenteras en rad centrala arkitekturteorier ur den västerländska arkitekturhistorien. I kursen ingår föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och skrivuppgifter.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För betyget godkänt krävs godkänd hemtentamen, som skrivs i tre omgångar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mats Hultman, mats.hultman@arkitektur.lth.se