Kursplan för

Arkitekturens teori och historia II (åk 1)
The Theory and History of Architecture II (Year 1)

ATHA05, 7 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2018-12-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en överblick över bostadens och vardagsbebyggelsens historia och en medvetenhet om teorier kring tolkning, användning, byggande, bevarande och förnyelse av bostäder och vardagsmiljöer. Syftet är att ge studenterna en historisk medvetenhet och en referensram inom arkitektur- och byggteknikhistorien, användbar såväl vid deras gestaltande verksamhet som i diskussioner och kulturella kontakter med omvärlden. Som en i en rad av kurser ska kursen också öka deltagarnas förmåga till kritisk reflexion om arkitekturfrågor, för att även möjliggöra ett analytiskt förhållningssätt till arkitektprofessionen. Studenterna skall också öva sin förmåga att på ett självständigt sätt uttrycka arkitekturteoretiska och arkitekturhistoriska resonemang i ord. Samtidigt ska kursen genom exempel presenterade i gästföreläsningar förmedla den samtida arkitekturens och arkitektprofessionens arbetsfält och utmaningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen presenterar bostadens och vardagsbebyggelsens historia och samtidsfrågor genom objekt, miljöer och teorier sedda i förhållande till samhälleliga, teknologiska och kulturella förutsättningar. Inom kursen introduceras också samtidsarkitektur i en rad föreläsningar och övningar. I kursen ingår föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och skrivuppgifter. Träningen av reflexionsförmågan sker främst genom att deltagarna tränas i att läsa, skriva och tala om arkitektur på ett teoretiskt medvetet och konstruktivt sätt.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För betyget godkänt krävs godkända övningar, seminarier och skrivuppgifter, ett aktivt deltagande på övningar och seminarier, samt 80% närvaro på föreläsningar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mats Hultman, mats.hultman@arkitektur.lth.se