Kursplan för

Gestaltningsprocess och prototyp
Architectural Design Process and Prototypes

AAHA55, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2018-12-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna en introduktion till att arbeta experimentellt med möbler i en arkitektonisk och rumslig kontext. Kursen syftar till att träna en kreativ process där varje student kan finna sin egen väg till kreativ formgivning, samtidigt som genomförandet i full skala av en möbelprototyp ska träna förmågan att materiellt och tekniskt genomföra de egna idéerna för att utveckla en förståelse för tektonik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens tar sin utgångspunkt i ett gränsöverskridande arbete. Med hjälp av kreativa övningar, experiment, analys och bearbetningar av givna förutsättningar, formuleras en rumslig kontext. Denna fungerar som utgångspunkt för en estetiskt driven kreativ och experimentell designprocess som resulterar i en möbelprototyp i full skala. Genom att arbeta i begränsad storlek ges studenterna möjlighet att genomföra en idé från skiss till realisering.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter och slutredovisning. Minst 80 % närvaro på övningar, föreläsningar och seminarier. Studenten skall också färdigställa material till en utställningskatalog.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AAH141

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Lars-Henrik Ståhl, lars-henrik.stahl@arkitektur.lth.se