Kursplan för

Arkitekturens teori och historia I
The Theory and History of Architecture I

ATHA01, 7 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2018-12-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att introducera en överblick över och medvetenhet om grundläggande frågor om arkitekturens teoretiska och historiska grunder, vad en arkitekt gör, vad arkitektur är och hur den kan undersökas, analyseras och beskrivas. Syftet är också att träna förmågan att se och grafiskt beskriva en existerande byggnad. Som den första i en rad av kurser ska kursen också förmedla vikten av ett aktivt, kritiskt förhållningssätt till arkitektur, arkitekturdisciplinen och -professionen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen introducerar en grundläggande orientering om viktiga nyckelverk ur stadens, arkitekturens och arkitekturteorins historia som ger en första inblick i arkitekturens historia. Följande kurser i arkitekturens teori och historia kommer att utnyttja och återknyta till den tidslinje som introduceras. Samtidigt introduceras samtidsarkitektur i en rad föreläsningar och övningar. Kursen innehåller uppgifter som utgår från utvalda nyckelverk (enskilda arkitekturverk, bebyggelse­typer och -miljöer, städer och stadsmiljöer) som analyseras och sätts i olika sammanhang. Teoretiskt utgår kursen från grundläggande frågor kring vad arkitekter gör och hur professionen har utvecklats. Begreppet arkitektur och hur det kan beskrivas diskuteras med utgångspunkt i historiska och aktuella synsätt. Analysmetoder, som kan användas i de tillämpade arkitekturkurserna, introduceras, praktiseras och diskuteras. I kursen ingår föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och skrivuppgifter.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För betyget godkänt krävs godkända övningar, seminarier och skrivuppgifter, samt ett aktivt deltagande i schemalagd undervisning (minst 80% närvaro).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mats Hultman, mats.hultman@arkitektur.lth.se