Kursplan för

Arkitektens redskap
The Architect´s Tools

AAHA60, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2018-12-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen utgör en sammankopplad grund inför ateljéundervisningens fyra baskurser och syftar till att studenterna ska lära sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att tillgodogöra sig den fortsatta utbildningen, i synnerhet de följande baskurserna i arkitektur. Kursen ska ge en grundläggande introduktion till att dels skapa arkitektur, dels kommunicera arkitektur med hjälp av ritning, modell, teckningar och ord (grundbegrepp och arkitekturdiskurs).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

individuellt men med stöd av lärare kunna:

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Studenterna är indelade i fyra ateljéer men läser enligt gemensamt schema.

Kursens inriktning är att studenterna ska introduceras till arkitektens verktyg, med fokus på hur dessa kan utnyttjas för att kreativt gestalta och kommunicera arkitektoniska idéer. Detta innebär att studenterna ska lära sig olika verktyg på ett grundläggande sätt: t.ex. ritteknik, skissmetoder, modellbygge, teckning och bildsammanställning. Studenterna får träna arkitektens verktyg på olika sätt. Fokus varieras i olika övningar så att de olika metoderna både kan användas för att kreativt driva en enkel arkitektonisk idé och för att korrekt och tydligt kommunicera denna. Studenterna ska introduceras till att ritning, modell och övriga redskap kan användas både som skissredskap och för att kommunicera arkitektoniska idéer i tre dimensioner.

Efter ett antal mindre övningar i arkitektens redskap får studenterna rita en liten enkel byggnad som samspelar med en given kontext såväl rumsligt, formmässigt och idémässigt. Denna byggnad ska presenteras i ritningar och modell så att erhållna kunskaper i ritteknik och modellbygge visas.

Undervisning sker genom föreläsningar, projektuppgifter, övningsuppgifter, seminarier, workshops och skriftliga uppgifter. Huvudvikten läggs på att studenterna ska utföra och presentera uppgifter i form av ritningar, modeller, skisser, bild, skrift eller andra relevanta media. Kursens alla uppgifter ska vid terminens slut sammanställas i en så kallad portfölj som ligger till grund vid ett enskilt pedagogiskt utvecklingssamtal med respektive ateljéföreståndare.

Kursen ges varje år för studenter i första årskursen och är en introduktion till de efterföljande baskurserna i arkitektur som ges under första och andra året. Studenterna ska hinna lära sig de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna följa den andra delkursen under terminen då studenterna från första och andra årskursen läser blandat.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt måste alla inlämningskrav vara uppfyllda, alla projekt och övningar vara inlämnade och godkända. Dessutom måste studenten ha minst 80 % närvaro på föreläsningar och schemalagd övningstid med assistenter på ritsal. Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AAH141

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Monika Jonson, monika.jonson@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Nina Falk Aronsen, nina.aronsen@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Jesús Mateo, jesus.mateo@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Andreea Marcu, andreea.marcu@arkitektur.lth.se