Kursplan för

Bioteknik, projektering
Biotechnology, Process and Plant Design

KBT042, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Bioteknik.
Alternativobligatorisk för: MBIO1
Valfri för: B4-pt
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen förmedlar tekniken för projektering av biotekniska produktionsprocesser och praktisk tillämpning av förprojektering, färdigheter i projektledning samt kunskap om affärsutveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha kunskap om ett anläggningsprojekts utvecklingsfaser från idé till färdig fabrik.

förstå hur teknik, ekonomi, marknad och normer (risker och miljö) samverkar vid ett anläggningsprojekt.

ha insikt i arbetsgången vid förprojekteringar av processanläggningar.

ha insikt i hur en projektgrupp arbetar inklusive kunskap kring vanliga verktyg som används vid projektledning.

förstå de förutsättningar som ligger bakom kommersialiseringen av affärsidéer såsom t ex marknadsvärdering, tillgång till IP samt finansiering.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha förmåga att söka, utvärdera och använda för projektet relevant information från biblioteksresurser och öppna källor

kunna uppskatta drifts- och kapitalkostnader, samt genomföra investeringskalkyl och ekonomisk känslighetsanalys för ett anläggningsprojekt.

kunna genomföra processdesign med flow sheeting.

kunna skriva en marknadsplan för en affärsidé

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

i en projektgrupp genomföra en industriellt relaterad förprojektering.

delta i muntlig och skriftlig redovisning av en förprojektering.

kunna reflektera kring den egna rollen i en projektgrupp

Kursinnehåll

teknisk och ekonomisk bearbetning av projekt inom den biotekniska industrin.

teknikvärdering: flödesbalanser, samt utformning och dimensionering av processer.

ekonomisk analys: uppskattning av kapital- och driftkostnader. Investerings- och betalningsflödeskalkyler.

projektvärdering. Projekt genomförs vanligen i samarbete med bioteknisk industri eller kemisk och livsmedelsteknisk industri som utnyttjar biotekniska processteg.

projektledning

affärsmässiga bedömningskriterier, utarbetande av marknadsplan

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig rapportering av förprojekteringsuppgift ink. markandsplan. Aktivt deltagande i gruppövningar.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Affärsutveckling.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport. Delmomentet omfattar: En affärsidé bedöms utifrån kommersialiserbarhet, marknadsvärde, IP samt finansiella resurser. En marknadsplan skall skrivas.
Kod: 0212. Benämning: Projektering.
Antal högskolepoäng: 13. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig rapport. Aktivt deltagande. Delmomentet omfattar: Förprojektering av bioteknisk process.
Kod: 0312. Benämning: Projektledning.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande. Delmomentet omfattar: Grunderna i projektledning.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: MIO012 Industriell ekonomi.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KAT070, KBT041, KET050, KTE110, KTE120

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Olle Holst, Olle.Holst@biotek.lu.se
Kursansvarig: Tekn. Dr. Maria Andersson, Maria.Andersson@biotek.lu.se
Kursansvarig: Tekn. Dr. Carl Grey, Carl.Grey@biotek.lu.se
Hemsida: http://www.biotek.lu.se/KBT042
Övrig information: Kursen kan komma att ges på engelska.