Kursplan för kalenderåret 2004
BIOTEKNIK, PROJEKTERINGKBT041
Biotechnology, Process and Plant Design

Antal poäng: 6. Betygskala: UG. Alternativobligatorisk för: K4Bt. Kursansvarig: Professor Olle Holst, Olle.Holst@biotek.lu.se, Bioteknik. Förkunskapskrav: KBT070 Bioteknik och MIO012 Industriell ekonomi AK. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig rapport. Övrigt: Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 6 anmälda deltagare. Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Att ge förtrogenhet med de metoder och beräkningsmodeller som tillämpas vid projektering av biotekniska processer och anläggningar.

Innehåll
Teknisk och ekonomisk bearbetning av projekt inom den biotekniska industrin. Teknikvärdering: flödesbalanser, samt utformning och dimensionering av processer. Ekonomisk analys: uppskattning av kapital- och driftkostnader. Investerings- och betalningsflödeskalkyler. Projektvärdering. Projekt genomförs vanligen i samarbete med bioteknisk industri eller kemisk och livsmedelsteknisk industri som utnyttjar biotekniska processteg.

Litteratur
Karlsson, Hans T.: Projekteringsmetodik, Kemisk teknologi, LTH. Stenciler.