Kursplan för

Projektering
Feasibility Studies on Industrial Plants

KET050, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Valfri för: K4-p, W4-p
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Det är norm i kemiindustrin att arbete bedrivs i projektform, både vad gäller nya anläggningar, modifiering av befintliga anläggningar och vid utveckling av nya produkter. Kursen förmedlar tekniken för projektering av kemiska processanläggningar och processen för utveckling av kemiska produkter. Vidare förmedlas bl.a. kunskaper om projektledning, ekonomisk projektanalys, marknadsanalys och teknikvärdering inom ramen för kursen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Allmän orientering om ett projekts utvecklingsfaser från idé till färdig fabrik eller produkt, samt praktiska anvisningar om hur man organiserar och arbetar i en projektgrupp.
Marknad: prisbildning och kostnader, prognos- och trendanalys.
Ekonomi: uppskattning av drift- och kapitalkostnader, produktionskostnader, investerings- och betalningsflödeskalkyler, exernaliteter och livskostnader, osäkerhets- och känslighetsanalys, investeringsredogörelse och projektvärdering.
Teknik: processyntes, flödesbalanser, samt utformning och dimensionering av processer.
Normer och lagstiftning: kemiska produkter, processäkerhet, miljö och lokalisering.  

Projektuppgift: bearbeta ett aktuellt problem vid ett industriföretag, exempelvis teknisk, ekonomisk och marknadsmässig bearbetning av ett förprojekt avseende upptagning av ny tillverkning av en produkt, eller förprojektering av industriella apparater och anläggningar, vilket även kan innefatta utvärdering av befintlig utrustning.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Projekteringsuppgift. Skriftlig och muntlig framställning.

Delmoment
Kod: 0106. Benämning: Teori.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. Grupparbeten och föreläsningar, minst 75% närvaro vid schemalagda lektioner. Delmomentet omfattar: Föreläsningar och grupparbeten om kostnadsuppskattning och kalkylering.
Kod: 0206. Benämning: Projektering.
Antal högskolepoäng: 12. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektuppgift. Delmomentet omfattar: Bearbetning i grupp av förelagd projektuppgift i samarbete med företag.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KAT070, KBT042, KTE110, KTE120

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Christian Hulteberg, Christian.Hulteberg@chemeng.lth.se
Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/ket050