Kursplan för

Bioprocessteknik
Bioprocess Technology

KBT115, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Bioteknik.
Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B3, MBIO1
Valfri för: K5-p, W4-p
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för hur biokatalysatorer kan användas i processtekniska sammanhang.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Mikrobiell kinetik, odlingsteknik, enzymteknologi, industriella mikroorganismer, mätning och styrning, råvaror för bioteknikindustrin, sterilisering och biosäkerhet, bioreaktorer, masstransport, enzymteknologi, nedströmsoperationer. Laboration i odlingsteknik.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkänd laborationsrapport.

Delmoment
Kod: 0107. Benämning: Bioprocessteknik.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0207. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laborationsrapport.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: KET045 Kemisk reaktionsteknik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: BLT010, KBT070

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Olle Holst, Olle.Holst@biotek.lu.se
Hemsida: http://www.biotek.lu.se/KBT115