Kursplan för kalenderåret 2004
KEMISK TEKNOLOGI, FÖRPROJEKTERING AV KEMISKA PROCESSERKTE120
Chemical Technology, Feasibility Studies on Industrial Projects

Antal poäng: 8. Betygskala: UG. Alternativobligatorisk för: K4Pd, K4Pk, K4Po. Kursansvarig: Professor Hans T. Karlsson, Hans.Karlsson@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Prestationsbedömning: För betyg godkänd fordras deltagande i förelagda obligatoriska övningsuppgifter med godkänt resultat. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/kte120.

Mål
Kursen skall ge en praktisk tillämpning av förprojekteringsmetodik på en industriell kemisk process.

Innehåll
Övningarna omfattar teknisk, marknadsmässig och ekonomisk bearbetning av ett förprojekt eller lämplighetsanalys t.ex. avseende upptagning av ny tillverkning. Redogörelse för projekteringsarbetets fortskridande genom föredragningar samt redovisning av erhållna resultat i skriftliga rapporter. Del av undervisningen förlägges till aktuella industriföretag genom obligatorisk studieresa.

Litteratur
Referenslitteratur finns på avdelningen.