Kursplan för

Programmeringsteknik - fördjupningskurs
Programming - Second Course

EDAA01, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C1, D1, E2, Pi2
Alternativobligatorisk för: I3, L3, M3
Valfri för: F2, N2, W4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

För att kunna konstruera programkomponenter som är förändringsbara, återanvändbara och resurssnåla krävs goda kunskaper om såväl avancerade språkkonstruktioner och programmeringstekniker som om dataabstraktion, datastrukturer och algoritmer. Kursens syfte är att ge studenterna utökade kunskaper om objektorienterade programmeringstekniker och om ett urval av algoritmer och datastrukturer lämpade för lösning av vanligt förekommande problem. Kursen skall också ge de färdigheter som krävs för att förstå och utnyttja moderna bibliotek för objektorienterad programmering som implementerar klassiska datastrukturer och algoritmer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Objektorienterade begrepp och språkkonstruktioner såsom interface, inre klasser, undantag och parametriserade typer. Viktiga generella gränssnitt såsom Iterator, ListIterator, Comparable och Comparator. Orientering om ramverk för grafiska användargränssnitt. Rekursiv teknik för konstruktion och implementation av algoritmer. Vanliga abstrakta datatyper som mängder, köer, stackar, listor och lexikon samt Javas standardbibliotek för dessa. Datastrukturer som kan utnyttjas för att implementera fundamentala abstrakta datatyper såsom fält, länkade listor, träd och hashtabeller. Något om enkla algoritmer för effektiv sortering och Javas standardbibliotek för dessa. Orientering om tekniker för att analysera algoritmers och datastrukturers resurskrav med avseende på beräkningstid.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen.

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För slutbetyg på kursen krävs att de obligatoriska momenten är godkända.
Kod: 0208. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Resultatet på den skriftliga tentamen utgör slutbetyg i kursen. För att få slutbetyg krävs också att de obligatoriska momenten är godkända. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA020, EDA025, EDA026, EDA027, EDA035, EDA510, EDA690

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Eva Magnusson, Eva.Magnusson@cs.lth.se
Kursansvarig: Univ.adj Anna Axelsson, Anna.Axelsson@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edaa01