Kursplan för

Objektorienterad modellering och design
Object-oriented Modelling and Design

EDA061, 4,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C2
Valfri för: E4, E4-pv, F4, F4-pv, I4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger förmåga till hållbar och resursmedveten utveckling av program som kan återanvändas och modifieras med hänsyn till förändrade krav i ett industriellt sammanhang.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Principer för utformning av objektorienterade program. Designmönster och ramverk. Utvecklingsmiljö för objektorienterad modellering, implementering och restrukturering. Projekt med design och implementering.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt två mindre projekt som utföres i grupp. Kurslitteraturen får medföras vid tentamen. Betyget kan påverkas positivt av aktivitet vid övningarna.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda projekt.
Kod: 0211. Benämning: Tentamen i objektorienterad modellering och design.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen och kan även påverkas positivt av aktivitet under övningarna.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA060, EDA065, EDA666, EDAF10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Studierektor, Studierektor-tekn@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/eda061
Övrig information: För studenter på D-programmet antagna 2007 eller senare har denna kurs ersatts av en ny obligatorisk kurs EDAF10. Tidigare antagna på D-programmet bör kontakta sin studievägledare för att få uppgift om vilken av kurserna EDA061 och EDAF10 som får tas med i examen.