Kursplan för kalenderåret 2006
MODELLERING, DESIGN OCH OPERATIVSYSTEMEDA666
Modelling, Design and Operative Systems

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: IDA2. Kursansvarig: Univ.lektor Lars Bendix, Lars.Bendix@cs.lth.se. Univ.adjunkt Stefan Nyman, stefan.nyman@hbg.lth.se. Univ. adjunkt Christin Lindholm, christin.Lindholm@hbg.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA616 Programmering i Java. Obligatoriska moment i EDA690 Algoritmer och datastrukturer fullgjorda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (delprovet Objektorienterad modellering och design). Slutbetyget på kursen bestäms av betyget på denna skriftliga tentamen och betyget på inlämningsuppgiften i denna del av kursen. Obligatoriska moment i Objektorienterad modellering och design: datorlaborationer och en inlämningsuppgift. Obligatoriska moment i delprovet operativsystem: skriftlig rapport och muntlig presentation. För godkänt slutbetyg på kursen krävs att båda delproven är godkända. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA666.

Mål
Kursen skall ge

Innehåll
UML. Principer för utformning av objektorienterade program. Designmönster och ramverk. Fallstudier med design, implementering och restrukturering. Laborationer med design och implementering. Inlämningsuppgift med design och implementering. Operativsystems uppbyggnad. Olika typer av operativsystem. Processer. Minneshantering. Filhantering.

Litteratur
Martin, R C: Agile Software Development - Principles, Patterns, and Practices. Prentice Hall 2003. ISBN: 0-13-597444-5.
Andersson, L: UML-syntax. Datavetenskap LTH 2004.
Ytterligare material om operativsystem som tillhandahålles av ansvariga lärare.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Objektorienterad modellering och design.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyget på kursen bestäms av betyget på denna skriftliga tentamen och betyget på inlämningsuppgiften i denna del av kursen. Obligatoriska moment: datorlaborationer och en inlämningsuppgift. Delmomentet omfattar: UML. Principer för utformning av objektorienterade program. Designmönster och ramverk. Fallstudier med design, implementering och restrukturering. Laborationer med design och implementering. Inlämningsuppgift med design och implementering.

Kod: 0205. Benämning: Operativsystem.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Fullgjorda obligatoriska moment: skriftlig rapport och muntlig presentation. Delmomentet omfattar: Operativsystems uppbyggnad. Olika typer av operativsystem. Processer. Minneshantering. Filhantering.