Kursplan för

Objektorienterad modellering och diskreta strukturer
Object-oriented Modeling and Discrete Structures

EDAF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: D2
Valfri för: E4, E4-pv, L4-gi
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge förmåga till hållbar och resursmedveten utveckling av program som kan återanvändas och modifieras med hänsyn till förändrade krav i ett industriellt sammanhang.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Objektorienterad modellering
Principer för utformning av objektorienterade program. Designmönster och ramverk. Utvecklingsmiljö för objektorienterad modellering, implementering och restrukturering. Projekt med design och implementering.
Diskreta strukturer:
Formella språk, logik samt mängdlära med relationer och funktioner.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt två mindre projekt som utföres i grupp. Betyget kan påverkas positivt av aktivitet vid övningarna. Undervisningen består av föreläsningar, designövningar där studenterna förväntas presentera lösningar till förelagda uppgifter, handledningsmöten där studenterna i små grupper träffar en lärare för presentation och diskussion av projektuppgifter, räkneövningar och laborationer med diskreta strukturer.

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 5,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen och kan även påverkas positivt av aktivitet under övningarna.
Kod: 0208. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkända projekt.
Kod: 0308. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA061, EDA065, EDA666

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Studierektor, Studierektor-tekn@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edaf10