Kursplan för

Rehabiliteringsteknik och design
Rehabilitation Engineering and Design

TNX153, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, C4-da, D4, M4, MD4
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att civilingenjörsstudenterna i sina kommande yrkesroller skall ta hänsyn till människors olika förutsättningar och förmågor samt medverka till att de produkter, tjänster och miljöer som utvecklas blir tillgängliga för så många människor som möjligt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar om designmetodik samt ett projektarbete som utförs tillsammans med industridesignstudenter som går kursen ”Universal design, projekt”.
Inlämningsuppgifter är kopplade till föreläsningarna.

Projektarbetet skall resultera i en prototyp av antingen ett hjälpmedel för människor med en specifik funktionsnedsättning eller en ”design för alla”-produkt eller -tjänst. Kursen är problembaserad och projektorienterad.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Om individuella obligatoriska uppgifter och projektarbete i grupp bedöms som godkända, erhålls betyget godkänt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: TNX097 Rehabiliteringsteknik.
Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Godkända på kursen TNX097 Rehabiliteringsteknik har förtur. Antal poäng som återstår till examen enligt Ladok 12 dec.
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: TNS120, TNSA01, TNSF01, TNX151, TNX152

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Håkan Neveryd, Universitetsadjunkt, Tekn Lic, hakan.neveryd@certec.lth.se
Hemsida: http://www.certec.lth.se/utbildning