Kursplan för

Universal design, projekt
Universal Design, Project

TNSF01, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID2
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att industridesignstudenterna i sina kommande yrkesroller skall ta hänsyn till människors olika förutsättningar och förmågor samt medverka till att de produkter, tjänster och miljöer som utvecklas blir tillgängliga för så många människor som möjligt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av ett projektarbete som utförs tillsammans med civilingenjörsstudenter som går kursen ”Rehabiliteringsteknik och design”.

Projektarbetet skall resultera i en prototyp av antingen ett hjälpmedel för människor med en specifik funktionsnedsättning eller en ”design för alla”-produkt eller -tjänst. Kursen är problembaserad och projektorienterad.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Examinationen baseras på arbete i grupp. Om projektarbetet i grupp bedöms som godkänt, erhålls betyget godkänt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: TNSA01 Universal design, teori samt MAMA05 Belastnings- och kognitionsergonomi (alternativt TNS112 Kognitionsergonomi och MAM081 Belastningsergonomi).
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TNS120, TNX153

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Håkan Neveryd, Universitetsadjunkt, Tekn Lic, hakan.neveryd@certec.lth.se
Hemsida: http://www.certec.lth.se/utbildning