Kursplan för läsåret 2007/2008
FUNKTIONSHINDER – UNIVERSAL DESIGNTNS120
Disabilities – Universal Design

Antal högskolepoäng: 10,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TNX097, TNX152, TNX153, TNSA01, TNSF01, TNX097, TNX152 och TNX153. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Håkan Neveryd, universitetsadjunkt, hakan.neveryd@certec.lth.se, Centrum f rehabiliteringsteknik (Certec). Förkunskapskrav: Minst 75 högskolepoäng från industridesignprogrammet. Förutsatta förkunskaper: TNS112 Kognitionsergonomi. Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Om individuella obligatoriska uppgifter, hemtentamen samt projektarbete i grupp bedöms som godkända, erhålls betyget godkänt. Hemsida: http://www.certec.lth.se/fud.

Syfte
Syftet med kursen är att industridesignstudenterna i sina kommande yrkesroller skall ta hänsyn till människors olika förutsättningar och förmågor samt medverka till att de produkter, tjänster och miljöer som utvecklas blir tillgängliga för så många människor som möjligt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av två delar en teoridel och ett projektarbete. Teoridelen fokuserar på hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Personer med egna erfarenheter medverkar som gästföreläsare. I kursen ges exempel på teknologisk assistans i olika situationer. Inlevelseövningar genomförs.

Ett projektarbete ingår där en produkt skall gestaltas fysiskt. Projektarbetet sker i grupper tillsammans med civilingenjörsstudenter som följer kursen ”Rehabiliteringsteknik och design”. Projektarbetet skall resultera i en prototyp av antingen ett hjälpmedel för människor med ett specifikt funktionshinder eller en ”design för alla”-produkt.

Litteratur
Jönsson, B m fl: Människonära design. Studentlitteratur 2005. ISBN:978-91-44-04494-1.
Övrig litteratur består framför allt av internetlänkar. Litteraturen anpassas i övrigt efter de individuella projektarbetena.