Kursplan för

Universal design, teori
Universal Design, Theory

TNSA01, 2 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att industridesignstudenterna i sina kommande yrkesroller skall ta hänsyn till människors olika förutsättningar och förmågor samt medverka till att de produkter, tjänster och miljöer som utvecklas blir tillgängliga för så många människor som möjligt.

Syftet är också att ge nödvändiga förkunskaper inför kursen "Universal design, projekt".

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på de sju principerna för universal design inkl attityder och utmaningar samt hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Personer med egna erfarenheter medverkar som gästföreläsare. I kursen ges exempel på teknologisk assistans i olika situationer. Inlevelseövningar genomförs.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Examinationen består av individuella inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TNS120, TNX153

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Håkan Neveryd, Universitetsadjunkt, Tekn Lic, hakan.neveryd@certec.lth.se
Hemsida: http://www.certec.lth.se/utbildning