Kursplan för

Algoritmer och datastrukturer
Algorithms and Data Structures

EDA690, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge högskoleingenjören grundläggande kunskaper om standardalgoritmer och dessas implementering i Java med relevanta datastrukturer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna strukturera ett givet problem och effektivt implementera lösningen i Java.

Kursinnehåll

Tidskomplexitet. Analys av algoritmer. Rekursion. Grundläggande datastrukturer: listor, stackar, köer, träd och grafer. Metoder för sökning och sortering.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs fullgjorda laborationer och inlämningsuppgifter. Slutbetyget avgörs av resultatet på den skriftliga tentamen.

Delmoment
Kod: 0104. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen bestäms av resultatet på tentamen. Övrig information: För deltagande i tentamen krävs att de obligatoriska övningarna och laborationerna fullgjorts.
Kod: 0204. Benämning: Övningar, laborationer och inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda övningar, laborationer och inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Övningar, laborationer och inlämningsuppgifter. Övrig information: Detaljerade föreskrifter för de obligatoriska momentens genomförande finns i kursprogrammet.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA020, EDA025, EDA026, EDA027, EDA035, EDA510, EDAA01, EDAF05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christian Nyberg, Christian.Nyberg@eit.lth.se
Kursansvarig: Roy Andersson, Roy.Andersson@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/utbildning