Kursplan för

Programmeringsteknik
Programming, First Course

EDA017, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: E1, F1, I2, Pi1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenterna ska lära sig att skriva små och medelstora datorprogram och få grundläggande insikter i objektorienterad programmering och programspråket Java.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Om program som modeller av verkliga system. Objekt och operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner, grundläggande algoritmer. Datastrukturer: vektorer, klassen ArrayList. Arv, polymorfism. Strängklasser. Objektorienterad systemutveckling. Särskild inlämningsuppgift i Matlab.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För att få deltaga i tentamen krävs att de obligatoriska programmeringsuppgifterna är fullgjorda. Slutbetyg på kursen bestäms av resultatet på den skriftliga tentamen. Obligatoriska moment: Programmeringsuppgifter i Java samt inlämningsuppgift i Matlab.

Delmoment
Kod: 0106. Benämning: Inlämningsuppgifter i programmering.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Fullgjorda obligatoriska programmeringsuppgifter i Java.
Kod: 0206. Benämning: Tentamen i programmering.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen i programmering. Övrig information: För att få deltaga i tentamen måste de obligatoriska programmeringsuppgifterna vara godkända.
Kod: 0306. Benämning: Introduktion till Matlab.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Fullgjorda inlämningsuppgifter i Matlab.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA010, EDA011, EDA015, EDA016, EDA390, EDA500, EDA501, EDA616, EDA618, EDAA10, EDAA20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Christian Söderberg, Christian.Soderberg@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/eda017
Övrig information: Kursen får inte läsas av den som påbörjat EDA011. Kursen får inte ingå i examen samtidigt med EDA011.