Kursplan för

Programmeringsteknik
Programming, First Course

EDA011, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: BME1, N1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenterna ska lära sig att skriva små och medelstora datorprogram och få grundläggande insikter i objektorienterad programmering och programspråket Java.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Om program som modeller av verkliga system. Objekt och operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner, grundläggande algoritmer. Datastrukturer: vektorer, klassen ArrayList. Arv, polymorfism. Strängklasser. Objektorienterad systemutveckling.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska inlämningsuppgifterna har fullgjorts. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av tentamen.

Delmoment
Kod: 0105. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg i kursen baseras på betyget på den skriftliga tentamen. För att få deltaga i tentamen krävs att inlämningsuppgifterna är godkända. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.
Kod: 0205. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Fullgjorda inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA010, EDA015, EDA016, EDA017, EDA390, EDA500, EDA501, EDA616, EDA618, EDAA10, EDAA20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Christian Söderberg, Christian.Soderberg@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/eda011
Övrig information: Kursen får inte läsas av den som påbörjat EDA017. Kursen får inte ingå i examen samtidigt med EDA017.