Kursplan för

Grundkurs i programmering
Introduction to Programming

TFRE30, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2024
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Målet med kursen är att ge studenter en introduktion till programmering, särskilt som ett sätt att lösa problem från olika tillämpningsområden. Fokus ligger på programmeringsfärdighet med problemlösning och stegvis utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För slutbetyg krävs godkända programmeringsuppgifter och godkänd tentamen. För att få delta i tentamen krävs godkända programmeringsuppgifter. Slutbetyg på kursen baseras på betyget på tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0124. Benämning: Programmeringsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända programmeringsuppgifter. Delmomentet omfattar: Programmeringsuppgifter.
Kod: 0224. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen. Övrig information: För att få delta i tentamen krävs godkända programmeringsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: EDA010, EDA011, EDA015, EDA016, EDA017, EDA390, EDA500, EDA501, EDA616, EDA618, EDAA10, EDAA20, EDAA45, EDAA50, EDAA55, EDAA65, EDAA70

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: studierektor, studierektor@cs.lth.se