Kursplan för

Husbyggnads- och installationsteknik
Building Technology and Building Services

VBFA01, 10 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2021-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge baskunskaper i husbyggnadsteknik, byggnadsfysik, inomhusklimat och installationsteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar allmän byggnads- och installationsteknik. Olika byggnadsdelars konstruktion och deras sammanfogning till en hel byggnad. Värme- och fukttekniska aspekter. Komfortkrav och hälsokriterier för inomhusmiljö. Dimensionering av olika system för ventilation, värme samt tapp- och spillvatten. Samordning av installationer med planlösning och stomme.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen sker genom två skriftliga tentor för husbyggnadsteknik respektive för installationsteknik, obligatoriska konstruktionsuppgifter och kursen startar med en obligatorisk workshop. Båda tentorna består av en teoridel och en beräkningsdel som båda måste godkännas vid samma tentamenstillfälle. Slutbetyget viktas samman av de båda tentorna. I kursen ingår ett obligatoriskt moment om gruppdynamik.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Husbyggnadsteknik.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen bestående av en teoridel och en räknedel. Båda delarna ska godkännas vid samma tillfälle. Delmomentet omfattar: Teori och beräkningsuppgifter baserade på litteratur och föreläsningsanteckningar i husbyggnadsteknik och byggnadsfysik.
Kod: 0208. Benämning: Installationsteknik.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen bestående av en teoridel och en räknedel. Båda delarna ska godkännas vid samma tillfälle. Delmomentet omfattar: Teori- och beräkningsuppgifter baserade på litteratur och föreläsningsanteckningar i installationsteknik.
Kod: 0308. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkända inlämningsuppgifter krävs att de är kompletta och håller nivå II gällande redovisning. Väl genomförd uppgift kan ge bonuspoäng som kan höja slutbetyget. Delmomentet omfattar: Konstruktionsuppgift, kallad "huset Huset", omfattande projektering av byggnadstekniska detaljer och VVS-system för ett småhus.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFA45 Termodynamik med tillämpningar.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBM060, ABK140, VBF012, VBF017

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Hans Bagge, hans.bagge@byggtek.lth.se
Kursansvarig: Victor Fransson, victor.fransson@hvac.lth.se
Hemsida: https://canvas.education.lu.se/