Kursplan för vårterminen 2007
HUSBYGGNADS- OCH INSTALLATIONSTEKNIKVBF017
Building Technology and Building Services

Antal poäng: 7. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V1. Kursansvarig: Catarina Warfvinge, Kenneth Sandin, Byggnadsfysik. Rekommenderade förkunskaper: FMA420 Linjär algebra, FAF108 Inledande fysik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För erhållande av slutbetyg krävs dessutom godkända inlämningsuppgifter och studiebesök. Övrigt: Kursen ingår i ett informellt kursblock kallat Byggnadsteknik. Övriga kurser är FAF108 Inledande fysik samt VBM012 Byggnadsmaterial. I kursblocket ingår en projektuppgift kallad "huset Huset". I denna projektuppgift finns ett flertal delinlämningar som sträcker sig över tre läsperioder. Hemsida: http://www.hvac.lth.se.

Mål
Målet med kursen är att ge en allmän kunskap om byggnadsfysik, husbyggnads- och installationsteknik. Den ska dessutom ge förståelse för hur teknik väljs och utformas för att huset ska klara kraven på beständighet och inneklimat.

Innehåll
Kursen behandlar allmän byggnads- och installationsteknik. Olika byggnadsdelars konstruktion och deras sammanfogning till en hel byggnad. Värme- och fukttekniska aspekter. Komfortkrav och hälsokriterier för inomhusmiljö. Dimensionering av olika system för tapp- och spillvatten, värme- och ventilationsinstallationer. Samordning av installationer med planlösning och stomme.

Litteratur
Sandin, K. Praktisk husbyggnadsteknik. 2006
Sandin, K. Nytt kompendium i byggnadsfysik med tillämpningar meddelas innan kursstart.
Warfvinge, C. Installationsteknik AK för V. 2006
Sandin, K. Exempelsamling byggnadsfysik
Warfvinge, C. Övningsuppgifter installationsteknik
Referenslitteratur:
Svenska skrivregler. Svenska Språknämnden
Strömquist, S. Skrivboken.