Kursplan för kalenderåret 2005
BYGGNADSTEKNIKVBM060
Building Technology

Antal poäng: 16. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V1. Kursansvarig: Per Gunnar Burström, Byggnadsmaterial. Prestationsbedömning: Sammanvägt betyg (3, 4 eller 5) från tre skriftliga deltentamina med betyg 3.0, 3.1..-..5.9, 6.0 utgör slutbetyg. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se/bml-utb.htm.

Mål
Kursblocket Byggnadsteknik skall

Innehåll
Elektricitetslära, fotometri, elektromagnetisk strålning, gasers och vätskors fysik. Materialens strukturella uppbyggnad. Provningsmetoder. Tillverkning och egenskaper av de flesta byggnadsmaterial. Byggnadsteknikens grunder. Olika byggnadsdelars konstruktion. Värme- och fukttekniska aspekter. Komfortkrav och hälsokriterier för inomhusmiljö. Samordning av installationer med planlösning och stomme. Konstruktionsuppgifter.

Litteratur
Borgström, S, Jönsson, G och Kullberg, R: Elektricitetslära med tillämpningar. Studentlitteratur 2000.
Jönsson, G: Grundläggande fysik om gaser och vätskor. Studentlitteratur 2002. Jönsson, G et al: Experimentell metodik, Radiometri & Fotometri, Laborationsinstruktioner. Inst för Fysik, LTH, Lund 2004. Reistad, N: Börja med MatLab. Inst för Fysik, LTH, Lund 2003.
Burström, P G: Byggnadsmaterial. Studentlitteratur 2003. Burström, P G: Byggnadsmaterial – övningsbok. Studentlitteratur 2003.
Sandin, K: Praktisk husbyggnadsteknik, kompendium LTH 2004. Sandin, K: Värme och fukt 1996. Byggnadsteknikens grunder, kompendium KTH 1994. Warfvinge, C: Installationsteknik för V 2000.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Fysik.
Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För erhållande av delbetyg fordras godkänd tentamen och godkänd laborationskurs (laborationer och laborationsrapport). Delmomentet omfattar: Experimentell metodik med dimensionsanalys. Elektricitetslära. Elektrostatik och kapacitans. Likströmskretsar och resistans. Elektriska fält i vardagen. Elektromagnetism och induktion. Magnetiska fält i vardagen. Växelströmskretsar. Visardiagram. Trefas växelström. Elektriska mätinstrument och metoder. Fotometri. Elektromagnetisk strålning. Ljusflöde. Belysning. Gasers och vätskors fysik. Grundläggande fysikbegrepp. Hydromekanik, kapillaritet. Ideala och reala gaser. Termodynamik. Fasövergångar. Kinetisk gasteori. Värmepump. Gastransport. Värmeledning.

Kod: 0205. Benämning: Byggnadsmaterial.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på delkursen. Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Materialens strukturella uppbyggnad på submikro-, mikro- och makronivå. Grundläggande kemiska begrepp. Densitet och porositet och deras betydelse för materialegenskaperna. Värme- och fuktfrågor. Hållfasthets- och deformationsegenskaper. Beständighetsfrågor. Egenskaper vid höga temperaturer. Provningsmetoder och bedömning av provningsresultat. Materialet betong. Betongproportionering. Tillverkning och egenskaper hos övriga byggnadsmaterial.

Kod: 0305. Benämning: Husbyggnads- och installationsteknik.
Antal poäng: 7. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd deltentamen. Godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Allmän byggnadsteknik. Olika byggnadsdelars konstruktion och deras sammanfogning till en hel byggnad. Värme- och fukttekniska aspekter. Komfortkrav- och hälsokriterier för inomhusmiljö. Dimensionering av olika system för tapp- och spillvatten, värme- och ventilationsinstallationer. Samordning av installationer med planlösning och stomme. Drift och underhåll av installationer.