Kursplan för höstterminen 2003
INSTALLATIONSTEKNIK AK FÖR VABK140
Building Services, Basic Course

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V3. Kursansvarig: Univ adjunkt Catarina Warfvinge, Installations- och klimatiseringslära. Förkunskapskrav: VBF012 Husbyggnadsteknik och hydraulikdelen av VVR015 Teknisk vattenresurslära. Prestationsbedömning: Betyg från tentamen är slutbetyg. För erhållande av slutbetyg krävs dessutom godkända inlämningsuppgifter, laborationer och studiebesök.

Mål
Målet med kursen är att ge allmän kunskap och förståelse om inneklimatteknik och olika installationssystem. Teknologerna ska efter avslutad kurs kunna projektera de installationssystem som förekommer i bostadshus.

Innehåll
Teknologerna ska efter avslutad kurs: Känna till och kunna tillämpa olika komfortkrav och hälsokriterier för inomhusmiljö. Kunna bygga upp och dimensionera olika system för tappvatten, spillvatten, värme och ventilationsinstallationer. Känna till olika sätt att samordna installationer med planlösning och stomme. Kunna upprätta enklare installationsritningar. Känna till vilka problem som uppstår runt installationerna. Känna till drift- och underhållsfrågor. I kursen ingår en konstruktionsuppgift där teknologerna ska tillämpa sina förvärvade kunskaper genom att förse ett enklare hus med nödvändiga försörjningssystem.

Litteratur
Installationsteknik AK för V, Avd f Installationsteknik.